Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
VGI Ngày giao dịch đầu tiên 25/09/2018 Giá tham chiếu: 15.000 đ/CP
Số lượng: 2.243.811.200 CP
ADP Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2018 25/09/2018 26/09/2018 10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
CI5 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/09/2018 26/09/2018 11/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
CTP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 25/09/2018 26/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
NGC Ngày niêm yết bổ sung 25/09/2018 Số lượng: 299.910 CP
PHC Ngày hủy niêm yết 25/09/2018 Số lượng: 20.839.956 CP
DNW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/09/2018 17/09/2018 17/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
KLB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 14/09/2018 17/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
KLB Trả cổ phiếu thưởng 14/09/2018 17/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
SVC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/09/2018 17/09/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
C47 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/09/2018 17/09/2018 15/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HCD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/09/2018 17/09/2018 30/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
FGL Ngày giao dịch đầu tiên 14/09/2018 Giá tham chiếu: 11.000 đ/CP
Số lượng: 6.481.323 CP
RTB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/09/2018 14/09/2018 25/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
HAM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 13/09/2018 14/09/2018 01/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
CSV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 13/09/2018 14/09/2018 24/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BDC Ngày giao dịch đầu tiên 13/09/2018 Giá tham chiếu: 26.300 đ/CP
Số lượng: 21.735.900 CP
MDF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/09/2018 14/09/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
PCC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 12/09/2018 13/09/2018 03/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
HC1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/09/2018 13/09/2018 24/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
QHW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/09/2018 13/09/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
VMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/09/2018 13/09/2018 25/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
SJE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 12/09/2018 13/09/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
HTK Ngày giao dịch đầu tiên 12/09/2018 Giá tham chiếu: 10.700 đ/CP
Số lượng: 1.458.710 CP
SCI Ngày niêm yết bổ sung 12/09/2018 Số lượng: 999.995 CP
NHA Ngày niêm yết bổ sung 11/09/2018 Số lượng: 250.000 CP
NDT Ngày giao dịch đầu tiên 11/09/2018 Giá tham chiếu: 14.000 đ/CP
Số lượng: 13.600.000 CP
NHT Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 11/09/2018 12/09/2018 04/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
NHT Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu 11/09/2018 12/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
XDH Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 11/09/2018 12/09/2018 10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
ALT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/09/2018 12/09/2018 01/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
TLD Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 11/09/2018 12/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
NAC Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 10/09/2018 Số lượng: 135.000 CP
VET Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/09/2018 11/09/2018 10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 41,36%/CP
(01 CP được nhận 4.136 đ)
VE2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/09/2018 11/09/2018 20/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
CJC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/09/2018 11/09/2018 12/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/CP
(01 CP được nhận 1.050 đ)
SEB Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Lần 2 Năm 2018 10/09/2018 11/09/2018 26/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HU4 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/09/2018 10/09/2018 25/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 34%/CP
(01 CP được nhận 3.400 đ)
BLI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/09/2018 10/09/2018 08/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,97%/CP
(01 CP được nhận 297 đ)
EMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/09/2018 10/09/2018 10/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
VIH Phát hành quyền mua 07/09/2018 10/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:1
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
SBM Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 07/09/2018 10/09/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BTT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 và Đợt 1 năm 2018 07/09/2018 10/09/2018 12/10/2018
07/12/2018
Tỷ lệ thực hiện: 17%/CP
(01 CP được nhận 1.700 đ)
CTS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 07/09/2018 10/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/C
VFG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 07/09/2018 10/09/2018 21/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PIV Ngày giao dịch đầu tiên 07/09/2018 Giá tham chiếu: 900 đ/CP
Số lượng: 17.324.942 CP