Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DIH Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 28/08/2018 29/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
SBD Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 27/08/2018 Số lượng: 899.906 CP
CEO Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/08/2018 8/08/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
KIP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/08/2018 8/08/2018 20/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
KIP Phát hành quyền mua 27/08/2018 8/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:0,7254
Giá phát hành: 15.000 đồng/CP
FT1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/08/2018 8/08/2018 25/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 35%/CP
(01 CP được nhận 3.500 đ)
MCH Trả cổ phiếu thưởng 27/08/2018 8/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
COM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 27/08/2018 8/08/2018 13/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
MCP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017
Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018
27/08/2018 8/08/2018 14/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
VSC Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 27/08/2018 8/08/2018 12/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
GAS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 27/08/2018 8/08/2018 25/10/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
LCG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/08/2018 8/08/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
ACE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 24/08/2018 27/08/2018 25/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
NTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/08/2018 27/08/2018 07/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 60%/CP
(01 CP được nhận 6.000 đ)
VXP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/08/2018 27/08/2018 07/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
M10 Trả cổ phiếu thưởng 24/08/2018 27/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 60%
VAV Trả cổ phiếu thưởng 24/08/2018 27/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%
SNC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/08/2018 24/08/2018 17/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/08/2018 24/08/2018 04/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
VNC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 23/08/2018 24/08/2018 18/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
KOS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 24/08/2018 23/08/2018 Số lượng: 62.250.000 CP
GLT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 23/08/2018 24/08/2018 14/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 27%/CP
(01 CP được nhận 2.700 đ)
APP Trả cổ phiếu thưởng 22/08/2018 23/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
PVT Trả cổ tức bằng tiền 22/08/2018 23/08/2018 17/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DCM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/08/2018 23/08/2018 12/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
YBM Ngày giao dịch đầu tiên 21/08/2018 Giá tham chiếu: 14.900 đ/CP
Số lượng: 12.999.938 CP
INN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/08/2018 22/08/2018 31/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
INN Trả cổ phiếu thưởng 21/08/2018 22/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
INN Phát hành quyền mua 21/08/2018 22/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10:3
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
GMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 21/08/2018 22/08/2018 10/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
DMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/08/2018 22/08/2018 31/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TA6 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/08/2018 17/08/2018 05/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,88%/CP
(01 CP được nhận 788 đ)
MCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/08/2018 17/08/2018 14/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
CCI Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 16/08/2018 17/08/2018 31/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
FPT Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 16/08/2018 17/08/2018 31/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
GEX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/08/2018 17/08/2018 31/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
GEX Trả cổ phiếu thưởng 16/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
TNG Ngày niêm yết bổ sung 15/08/2018 Số lượng: 8.222.889 CP
TDT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/08/2018 16/08/2018 12/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
NQB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/08/2018 16/08/2018 30/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,82%/CP
(01 CP được nhận 82 đ)
PSD Ngày niêm yết bổ sung 14/08/2018 Số lượng: 4.252.767 CP
PMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 14/08/2018 15/08/2018 27/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DIG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 14/08/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
SMA Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 14/08/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
FLC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 14/08/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
HHG Ngày niêm yết bổ sung 14/08/2018 Số lượng: 6.056.229 CP
SDG Ngày niêm yết bổ sung 14/08/2018 Số lượng: 300.000 CP
NDX Ngày niêm yết bổ sung 14/08/2018 Số lượng: 741.810 CP
KCE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 13/08/2018 14/08/2018 05/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TMX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/08/2018 14/08/2018 30/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
CTD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/08/2018 14/08/2018 24/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
(01 CP được nhận 5.000 đ)
NQT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/08/2018 14/08/2018 30/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,95%/CP
(01 CP được nhận 295 đ)
DCF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 10/08/2018 13/08/2018 28/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SMB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/08/2018 13/08/2018 24/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
ILC Ngày giao dịch đầu tiên 10/08/2018 Giá tham chiếu: 1.500 đ/CP
Số lượng: 6.100.391 CP
HC3 Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 10/08/2018 Số lượng: 1.552.729 CP
MCH Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 10/08/2018 Số lượng: 5.240.827 CP