Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
MCF Ngày niêm yết bổ sung 08/08/2018 Số lượng: 2.777.838 CP
HHP Ngày giao dịch đầu tiên 08/08/2018 Giá tham chiếu: 12.600 đ/CP
Số lượng: 10.000.000 CP
BMS Ngày giao dịch đầu tiên 08/08/2018 Giá tham chiếu: 11.000 đ/CP
Số lượng: 50.000.000 CP
TTB Ngày hủy niêm yết 08/08/2018 Số lượng: 46.826.954 CP
SDV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/08/2018 09/08/2018 24/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
PNJ Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 08/08/2018 09/08/2018 24/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TCD Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 08/08/2018 09/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
VEA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/08/2018 09/08/2018 31/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,7%/CP
(01 CP được nhận 370 đ)
PBP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 08/08/2018 09/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
PC1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 08/08/2018 09/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
EVF Ngày giao dịch đầu tiên 07/08/2018 Giá tham chiếu: 12.200 đ/CP
Số lượng: 250.000.000 CP
KSB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/08/2018 08/08/2018 10/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
KSB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 07/08/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
DPR Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2018 07/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
HDG Trả cổ phiếu thưởng 07/08/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
HDG Phát hành quyền mua 07/08/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100:10
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
NBT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/08/2018 08/08/2018 23/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250 đ)
NBT Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 07/08/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
CMW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/08/2018 08/08/2018 12/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4,62%/CP
(01 CP được nhận 462 đ)
SC5 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
BTD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/08/2018 07/08/2018 20/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BSL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/08/2018 07/08/2018 31/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
GDT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 06/08/2018 07/08/2018 22/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
TTJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 03/08/2018 06/08/2018 24/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
HGM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 03/08/2018 06/08/2018 28/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
MBG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 03/08/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
SMB Ngày giao dịch đầu tiên 03/08/2018 Giá tham chiếu: 31.300 đ/CP
Số lượng: 29.846.648 CP
SCS Ngày giao dịch đầu tiên 03/08/2018 Giá tham chiếu: 174.105 đ/CP
Số lượng: 49.985.700 CP
VNY Ngày giao dịch đầu tiên 03/08/2018 Giá tham chiếu: 6.000 đ/CP
Số lượng: 8.250.000 CP
NED Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 03/08/2018 Số lượng: 4.245.246 CP
KSA Ngày hủy niêm yết 02/08/2018 Số lượng: 93.427.360 CP
APF Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 02/08/2018 Số lượng: 1.960.600 CP
UEM Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 02/08/2018 Số lượng: 548.100 CP
BKH Trả cổ tức bằng tiền: Kì III Năm 2017 02/08/2018 03/08/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
HTC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 02/08/2018 03/08/2018 21/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
BVH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 02/08/2018 03/08/2018 31/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
C36 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 02/08/2018 03/08/2018 17/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
ASP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 02/08/2018 03/08/2018 17/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
FIC Ngày giao dịch đầu tiên 02/08/2018 Giá tham chiếu: 12.100 đ/CP
Số lượng: 127.000.000 CP
EVS Ngày giao dịch đầu tiên 01/08/2018 Giá tham chiếu: 12.000 đ/CP
Số lượng: 60.000.000 CP
SGN Ngày giao dịch đầu tiên 01/08/2018 Giá tham chiếu: 140.000 đ/CP
Số lượng: 23.995.952 CP
HCS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 01/08/2018 02/08/2018 20/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9,12%/CP
(01 CP được nhận 912 đ)
DTD Trả cổ phiếu thưởng 01/08/2018 02/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
PMJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 31/07/2018 01/08/2018 16/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/CP
(01 CP được nhận 1.350 đ)
EME Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 31/07/2018 01/08/2018 04/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
SZE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 31/07/2018 01/08/2018 14/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
BSG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 31/07/2018 01/08/2018 07/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100 đ)
NAU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 31/07/2018 01/08/2018 14/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,72%/CP
(01 CP được nhận 72 đ)
ABT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 31/07/2018 01/08/2018 10/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
PGD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 31/07/2018 01/08/2018 20/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
PMG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 31/07/2018 01/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
PTX Ngày giao dịch đầu tiên 30/07/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 3.450.000 CP
PHP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
SJ1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/07/2018 31/07/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
SJ1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 30/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
SJ1 Trả cổ phiếu thưởng 30/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
DHG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 30/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
L10 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/07/2018 31/07/2018 20/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HLS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 30/07/2018 31/07/2018 30/07/2018 Số lượng: 1.087.957 CP