Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
VNN Ngày hủy đăng ký giao dịch 27/07/2018 Số lượng: 5.726.698 CP
HWS Ngày giao dịch đầu tiên 27/07/2018 Giá tham chiếu: 10.700 đ/CP
Số lượng: 87.600.000 CP
HIZ Ngày giao dịch đầu tiên 27/07/2018 Giá tham chiếu: 19.600 đ/CP
Số lượng: 7.500.000 CP
VIX Ngày niêm yết bổ sung 27/07/2018 Số lượng: 7.360.003 CP
LCW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/07/2018 30/07/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,086%/CP
(01 CP được nhận 8,6
IN4 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
(01 CP được nhận 4.000 đ)
SPC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 27/07/2018 30/07/2018 20/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
QNS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 27/07/2018 30/07/2018 10/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
YTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 và Đợt 1 năm 2018 27/07/2018 30/07/2018 09/08/201 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
RTH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
VSA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/07/2018 30/07/2018 16/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VSA Trả cổ phiếu thưởng 27/07/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
FRC Ngày giao dịch đầu tiên 26/07/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 3.000.000 CP
SCS Ngày hủy đăng ký giao dịch 26/07/2018 Số lượng: 49.985.700 CP
HBD Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 26/07/2018 Số lượng: 476.100 CP
PTD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/07/2018 27/07/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BDG Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 26/07/2018 27/07/2018 09/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TVS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/07/2018 27/07/2018 10/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
TVS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 26/07/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
TVS Trả cổ phiếu thưởng 26/07/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
SB1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/07/2018 26/07/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
TVW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/07/2018 26/07/2018 20/11/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,6%/CP
(01 CP được nhận 160 đ)
PTP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/07/2018 26/07/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
TTD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 25/07/2018 26/07/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
MBN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/07/2018 26/07/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/CP
(01 CP được nhận 150 đ)
HPX Ngày giao dịch đầu tiên 24/07/2018 Giá tham chiếu: 26.800 đ/CP
Số lượng: 150.000.000 CP
DHN Tạm ứng cổ tức bằng tiền: 6 tháng đầu năm 2018 24/07/2018 25/07/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
DVW Trả cổ phiếu thưởng 24/07/2018 25/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
INC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/07/2018 25/07/2018 10/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
SZL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 24/07/2018 25/07/2018 14/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
BRC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/07/2018 25/07/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
SGN Ngày hủy đăng ký giao dịch 23/07/2018 Số lượng: 23.995.952 CP
MPC Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 23/07/2018 Số lượng: 68.462.850 CP
BWS Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
LBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/07/2018 24/07/2018 14/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
EMG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/07/2018 24/07/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
SMA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/07/2018 24/07/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4,7%/CP
(01 CP được nhận 470 đ)