Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
MTP Trả cổ phiếu thưởng 20/07/2018 23/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 33,33%/CP
LWS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/07/2018 23/07/2018 10/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4,60079%/CP
(01 CP được nhận 460,079 đ)
PTX Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 20/07/2018 23/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
SGH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/07/2018 23/07/2018 02/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
VTJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/07/2018 23/07/2018 01/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/CP
(01 CP được nhận 550 đ)
TEG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 20/07/2018 23/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
SJF Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 20/07/2018 23/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
HSM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BMD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 20/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6,3%/CP
(01 CP được nhận 630 đ
CDR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
HWS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 01/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5,749088%/CP
(01 CP được nhận 574,9088 đ)
ART Phát hành quyền mua 19/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:3,5
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
ART Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
VLP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 10/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
SCI Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
DTD Trả cổ phiếu thưởng 19/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
IJC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SGR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 20/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SGR Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 19/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
TDT Ngày giao dịch đầu tiên 18/07/2018 Giá tham chiếu: 15.000 đ/CP
Số lượng: 8.015.040 CP
HBW Ngày giao dịch đầu tiên 18/07/2018 Giá tham chiếu: 27.100 đ/CP
Số lượng: 6.679.289 CP
TTB Ngày niêm yết bổ sung 18/07/2018 Số lượng: 4.256.969 CP
SST Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 18/07/2018 19/07/2018 03/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 139%/CP
(01 CP được nhận 13.900 đ)
LGL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/07/2018 19/07/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VCP Phát hành quyền mua 17/07/2018 18/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:0,2
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
KDF Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 17/07/2018 18/07/2018 08/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
KHW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/07/2018 18/07/2018 07/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,2%/CP
(01 CP được nhận 720 đ)
SBL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 17/07/2018 18/07/2018 02/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NGC Trả cổ phiếu thưởng 17/07/2018 18/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
PTD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/07/2018 18/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CNC Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 16/07/2018 Số lượng: 1.893.968 CP
SMB Ngày hủy đăng ký giao dịch 16/07/2018 Số lượng: 29.846.648 CP
DSS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/07/2018 17/07/2018 07/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
TRC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/07/2018 17/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 23%/CP
(01 CP được nhận 2.300 đ)
CDP Ngày giao dịch đầu tiên 13/07/2018 Giá tham chiếu: 14.200 đ/CP
Số lượng: 18.270.000 CP
HLB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 13/07/2018 16/07/2018 25/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
(01 CP được nhận 5.000 đ)
BTU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/07/2018 16/07/2018 24/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250 đ)
UPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/07/2018 16/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
HLE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/07/2018 16/07/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/CP
(01 CP được nhận 650 đ)
CVH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 và từ 25/08/2016 đến 31/12/2016 13/07/2018 16/07/2018 26/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6,68%/CP
(01 CP được nhận 668 đ)
VLB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 13/07/2018 16/07/2018 13/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
CKV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/07/2018 16/07/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
BVS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/07/2018 16/07/2018 09/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
VSI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/07/2018 16/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
NT2 Trả cổ tức bằng tiền 13/07/2018 16/07/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 27,92%/CP
(01 CP được nhận 2.792 đ)
HCD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 13/07/2018 16/07/2018 20/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
PJS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/07/2018 13/07/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
DNE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 và 2017 12/07/2018 13/07/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18,04%/CP
(01 CP được nhận 1.804 đ)
TTV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/07/2018 13/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10,9%/CP
(01 CP được nhận 1.090 đ)
MLC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/07/2018 13/07/2018 26/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,38503%/CP
(01 CP được nhận 738,503 đ)
VCS Trả cổ tức bằng tiền: Lần 1 Năm 2018 12/07/2018 13/07/2018 24/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DS3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/07/2018 13/07/2018 25/07/2018
22/08/2018
25/09/2018
Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)