Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DX2 Ngày giao dịch đầu tiên 04/07/2018 Giá tham chiếu: 10.100 đ/CP
Số lượng: 4.950.000 CP
PEQ Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 04/07/2018 Số lượng: 848.610 CP
BSH Ngày giao dịch đầu tiên 04/07/2018 Giá tham chiếu: 32.000 đ/CP
Số lượng: 18.000.000 CP
NMK Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 04/07/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
DNP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 04/07/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12,997%/CP
DNP Phát hành quyền mua 04/07/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100:42,992
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
VTV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 và
Năm 2018
04/07/2018 05/07/2018 25/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
X20 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/07/2018 05/07/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
DHA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017
Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018
04/07/2018 05/07/2018 02/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
BRS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/07/2018 05/07/2018 18/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
MTV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/07/2018 05/07/2018 24/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
VXB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/07/2018 05/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/CP
(01 CP được nhận 1.050 đ)
HU3 Trả cổ tức bằng tiền: Lần 2 Năm 2017 04/07/2018 05/07/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
BSD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/07/2018 05/07/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
DRH Trả cổ phiếu thưởng 04/07/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
VEA Ngày giao dịch đầu tiên 2/07/2018 Giá tham chiếu: 27.600 đ/CP
Số lượng: 1.328.800.000 CP
VT8 Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 2/07/2018 Số lượng: 2.375.512 CP
VPG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 2/07/2018 03/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
NAU Ngày giao dịch đầu tiên 29/06/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 3.669.999 CP
VPI Ngày giao dịch đầu tiên 29/06/2018 Giá tham chiếu: 43.500 đ/CP
Số lượng: 160.000.000 CP
CCM Ngày hủy niêm yết 29/06/2018 Số lượng: 6.199.900 CP
NHA Ngày niêm yết bổ sung 29/06/2018 Số lượng: 2.041.528 CP
MLN Ngày hủy đăng ký giao dịch 29/06/2018 Số lượng: 48.625.332 CP
TVB Ngày giao dịch đầu tiên 29/06/2018 Giá tham chiếu: 24.150 đ/CP
Số lượng: 15.020.000 CP
MNC Ngày hủy niêm yết 29/06/2018 Số lượng: 9.279.261 CP
TNP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/06/2018 02/07/2018 12/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
BHK Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/06/2018 02/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
VJC Trả cổ tức bằng cổ phiếu 29/06/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
VCW Trả cổ phiếu thưởng 29/06/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
MHC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 29/06/2018 02/07/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
MHC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 và 2017 29/06/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
CDG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/06/2018 02/07/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
MMC Ngày hủy đăng ký giao dịch 28/06/2018 Số lượng: 3.160.000 CP
HFS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
TRS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 10/07/2018
07/08/2018
Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
ADP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 28/06/2018 29/06/2018 12/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
CKD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
TSG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
XLV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 09/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CQN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SEP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 25/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15,446%/CP(01 CP được nhận 1.544,6 đ)
CDP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 13/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
HHG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 và 2017 28/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 21%/CP
APP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
S55 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 12/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ
PTS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
VIC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 21%/CP
GAS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 25/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
TLH Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
VPB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/06/2018 29/06/2018 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VGC Ngày niêm yết bổ sung 27/06/2018 Số lượng: 241.985.262 CP
PTH Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 27/06/2018 Số lượng: 349.503 CP
VFR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/06/2018 28/06/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
DSV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/06/2018 28/06/2018 09/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
DNH Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 27/06/2018 28/06/2018 17/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
THT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/06/2018 28/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
HDC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 27/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
PTB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 27/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
PTB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/06/2018 28/06/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
YEG Ngày giao dịch đầu tiên 26/06/2018 Giá tham chiếu: 250.000 đ/CP
Số lượng: 27.369.968 CP
TVB Ngày hủy đăng ký giao dịch 26/06/2018 Số lượng: 15.020.000 CP
PIC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/06/2018 27/06/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
AAV Ngày giao dịch đầu tiên 25/06/2018 Giá tham chiếu: 12.200 đ/CP
Số lượng: 12.500.000 CP
CMP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
FBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/06/2018 26/06/2018 24/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
TNG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 25/06/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
NDN Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 25/06/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
PAC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
DRC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/06/2018 26/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
BIC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/06/2018 26/06/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
VFG Trả cổ phiếu thưởng: Năm 2018 25/06/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
PLX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/06/2018 26/06/2018 24/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)