Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
MQN Ngày giao dịch đầu tiên 22/06/2018 Giá tham chiếu: 35.100 đ/CP
Số lượng: 1.595.543 CP
TV1 Ngày giao dịch đầu tiên 22/06/2018 Giá tham chiếu: 13.800 đ/CP
Số lượng: 26.691.319 CP
KTC Ngày giao dịch đầu tiên 22/06/2018 Giá tham chiếu: 11.000 đ/CP
Số lượng: 36.473.833 CP
TVB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 22/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,8%/CP
SAL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/06/2018 25/06/2018 25/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,0937%/CP
(01 CP được nhận 9,37 đ)
GND Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 22/06/2018 25/06/2018 11/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
MIM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/06/2018 25/06/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SEB Trả cổ phiếu thưởng 22/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 60%/CP
NET Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/06/2018 25/06/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HVT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/06/2018 25/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
DCL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/06/2018 25/06/2018 09/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
HMS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 25/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
RAT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
NBR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 09/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
HC3 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HC3 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
YRC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
TV3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CSM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 11/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
CHP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
CHP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 21/06/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
VPI Ngày hủy niêm yết 20/06/2018 Số lượng: 160.000.000 CP
PIA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/06/2018 21/06/2018 23/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
PIA Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 20/06/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
SVJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/06/2018 21/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
SVJ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 20/06/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
PSD Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 20/06/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
HDB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2017 20/06/2018 21/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
AGP Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 19/06/2018 Số lượng: 2.221.387 CP
TVP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SID Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 23/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
LKW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
BDF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 18/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HTR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
PSN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VC2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
KMT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
CAP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 27%/CP
(01 CP được nhận 2.700 đ)
SRC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
D2D Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
AGM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 13/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SKG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
SKG Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%
BFC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/06/2018 20/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)