Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
NDX Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 18/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%
C32 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 18/06/2018 19/06/2018 19/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
C32 Trả cổ phiếu thưởng 18/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
VDS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 18/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
BSI Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 18/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,1%
THG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 18/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
VPB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 18/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30,217%
VPB Trả cổ phiếu thưởng 18/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 31,6%
AST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/06/2018 19/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
DBD Ngày giao dịch đầu tiên 15/06/2018 Giá tham chiếu: 48.000 đ/CP
Số lượng: 52.379.000 CP
FOX Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 15/06/2018 Số lượng: 75.376.465 CP
NQN Ngày giao dịch đầu tiên 15/06/2018 Giá tham chiếu: 13.700 đ/CP
Số lượng: 40.295.178 CP
MLS Ngày giao dịch đầu tiên 15/06/2018 Giá tham chiếu: 6.300 đ/CP
Số lượng: 4.000.000 CP
CEN Ngày giao dịch đầu tiên 15/06/2018 Giá tham chiếu: 10.400 đ/CP
Số lượng: 1.309.200 CP
DHT Ngày niêm yết bổ sung 15/06/2018 Số lượng: 6.281.081 CP
NNT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 09/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
LAI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
C71 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VIF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 04/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
MCH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 và 2018 15/06/2018 18/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 45%/CP
(01 CP được nhận 4.500 đ)
VC1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
PGS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
DHT Trả cổ tức bằng tiền: Lần 1 Năm 2018 15/06/2018 18/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PHN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
TA9 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 04/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SBV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 15/06/2018 18/06/2018 18/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
CDN Ngày niêm yết bổ sung 14/06/2018 Số lượng: 33.000.000 CP
NTW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VTX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
BSP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
DTG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
VHL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 20/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
PTI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
MDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
HAT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
PVI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 05/07/2018
20/09/2018
Tỷ lệ thực hiện: 28%/CP
(01 CP được nhận 2.800 đ)
VCM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 28%/CP
(01 CP được nhận 2.800 đ)
PLC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
PJC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250 đ)
GMX Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PMP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 17%/CP
(01 CP được nhận 1.700 đ)
TTL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
HAS Trả cổ tức bằng tiền: Lần 2 Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SHP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 27/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 17%/CP
(01 CP được nhận 1.700 đ)
PHR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 23%/CP
(01 CP được nhận 2.300 đ)
PHR Trả cổ phiếu thưởng 14/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3:2
TRA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PNJ Trả cổ phiếu thưởng 14/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2:1
DVP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
PDN Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TYA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 27%/CP
(01 CP được nhận 2.700 đ)
DPM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
GDT Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đợt cuối Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
SFG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
STK Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/06/2018 15/06/2018 13/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
PXA Ngày giao dịch đầu tiên 13/06/2018 Giá tham chiếu: 600 đ/CP
Số lượng: 15.000.000 CP
L14 Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 13/06/2018 Số lượng: 7.499.490 CP
QNS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 13/06/2018 Số lượng: 48.761.555 CP
DTV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 13/06/2018 14/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
KHP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 13/06/2018 14/06/2018 27/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100 đ)
VAF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 13/06/2018 14/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
ABR Ngày giao dịch đầu tiên 12/06/2018 Giá tham chiếu: 10.500 đ/CP
Số lượng: 3.000.000 CP
BBT Ngày giao dịch đầu tiên 12/06/2018 Giá tham chiếu: 2.300 đ/CP
Số lượng: 6.840.000 CP
DP1 Ngày giao dịch đầu tiên 12/06/2018 Giá tham chiếu: 10.600 đ/CP
Số lượng: 20.979.000 CP
SVG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/06/2018 13/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,6%/CP
(01 CP được nhận 60 đ)
GCB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/06/2018 13/06/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
KMT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/06/2018 13/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
VC9 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/06/2018 13/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
ACC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/06/2018 13/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
HPG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 12/06/2018 13/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
BHA Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 11/06/2018 Số lượng: 1.000.000 CP
HNF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
MPC Trả cổ phiếu thưởng 11/06/2018 12/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
CDH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,34%/CP
(01 CP được nhận 334 đ)
DCF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 27/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
APF Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
VIN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
DFC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 18/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 29%/CP
(01 CP được nhận 2.900 đ)
HRB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
MDG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
NKG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đợt 2 Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
DTT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/06/2018 12/06/2018 16/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
MLS Ngày hủy niêm yết 08/06/2018 Số lượng: 4.000.000 CP
HNR Ngày giao dịch đầu tiên 08/06/2018 Giá tham chiếu: 31.900 đ/CP
Số lượng: 20.000.000 CP
BHT Ngày giao dịch đầu tiên 08/06/2018 Giá tham chiếu: 4.800 đ/CP
Số lượng: 4.565.000 CP
KHL Ngày giao dịch đầu tiên 08/06/2018 Giá tham chiếu: 300 đ/CP
Số lượng: 12.000.000 CP
L44 Ngày giao dịch đầu tiên 08/06/2018 Giá tham chiếu: 1.400 đ/CP
Số lượng: 4.000.000 CP
DBD Ngày hủy đăng ký giao dịch 08/06/2018 Số lượng: 52.379.000 CP
KGM Trả cổ tức bằng tiền: 6 tháng Cuối
Năm 2016 và Năm 2017
08/06/2018 11/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11,36%/CP
(01 CP được nhận 1.136 đ)
ACS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 08/06/2018 11/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HFB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 08/06/2018 11/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/CP
(01 CP được nhận 450 đ)
TSB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/06/2018 11/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
MCF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 08/06/2018 11/06/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,05%/CP
(01 CP được nhận 105 đ)
MCF Trả cổ phiếu thưởng 08/06/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 34,725%/CP
SBH Ngày giao dịch đầu tiên 07/06/2018 Giá tham chiếu: 22.000 đ/CP
Số lượng: 124.225.000 CP