Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
SBH Ngày giao dịch đầu tiên 07/06/2018 Giá tham chiếu: 22.000 đ/CP
Số lượng: 124.225.000 CP
CIA Ngày niêm yết bổ sung 07/06/2018 Số lượng: 1.599.982 CP
HDP Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 07/06/2018 Số lượng: 614.310 CP
CPC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
VCP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 22%/CP
(01 CP được nhận 2.200 đ)
RCD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2018 07/06/2018 08/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HHA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
T12 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
DCI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.000 đ)
VC1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
QTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 21%/CP
(01 CP được nhận 2.100 đ)
IDV Trả cổ tức bằng tiền: Lần 1 Năm 2018 07/06/2018 08/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TBC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
TDH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PME Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/06/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
DVW Ngày giao dịch đầu tiên 06/06/2018 Giá tham chiếu: 23.500 đ/CP
Số lượng: 1.675.000 CP
HEC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/06/2018 07/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VLW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/06/2018 07/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
TMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017, Đợt 1 năm 2018 06/06/2018 07/06/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
NLG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 06/06/2018 07/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,89%/CP
(01 CP được nhận 189 đ)
NLG Trả cổ tức bằng cổ phiếu 06/06/2018 07/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11,25%/CP
LDG Trả cổ tức bằng cổ phiếu 06/06/2018 07/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
IBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/06/2018 07/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PXA Ngày hủy niêm yết 05/06/2018 Số lượng: 15.000.000 CP
TRS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 05/06/2018 Số lượng: 115.896 CP
VTE Ngày đăng ký giao dịch mới 05/06/2018 Giá tham chiếu: 11.000 đ/CP
Số lượng: 15.600.000 CP
DVW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/06/2018 06/06/2018 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
PVM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/06/2018 06/06/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
HTU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/06/2018 06/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,65%/CP
(01 CP được nhận 65 đ)
AMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/06/2018 06/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 35%/CP
(01 CP được nhận 3.500 đ)
GIL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2017 05/06/2018 06/06/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VTB Trả cổ tức bằng tiền: Lần 2 Năm 2017 05/06/2018 06/06/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
VNM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/06/2018 06/06/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TCB Ngày giao dịch đầu tiên 04/06/2018 Giá tham chiếu: 128.000 đ/CP
Số lượng: 1.165.530.720 CP
TRT Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 04/06/2018 Số lượng: 5.500.000 CP
MGG Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 04/06/2018 Số lượng: 1.000.000 CP
ACB Ngày niêm yết bổ sung 04/06/2018 Số lượng: 98.590.129 CP
DNS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
HNB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
KSV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6,3%/CP
(01 CP được nhận 630 đ)
HNI Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
DNA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 05/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TCW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
DOC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/CP
(01 CP được nhận 450 đ)
HEM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 12/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
C22 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
VE4 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SDN Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 17%/CP
(01 CP được nhận 1.700 đ)
SFI Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 18/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
CDC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017-2018 04/06/2018 05/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 17%/CP
(01 CP được nhận 1.700 đ
IMP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%
VPS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/06/2018 05/06/2018  22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
L44 Ngày hủy niêm yết 01/06/2018 Số lượng: 4.000.000 CP
KHL Ngày hủy niêm yết 01/06/2018 Số lượng: 12.000.000 CP
SD7 Ngày giao dịch đầu tiên 01/06/2018 Giá tham chiếu: 3.000 đ/CP
Số lượng: 10.600.000 CP
BHT Ngày hủy niêm yết 01/06/2018 Số lượng: 4.565.000 CP
BLT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 201 01/06/2018 04/06/2018 25/6/2018 Tỷ lệ thực hiện: 27%/CP
(01 CP được nhận 2.700 đ)
NDP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 201 01/06/2018 04/06/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
THW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 201 01/06/2018 04/06/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
NS2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 201 01/06/2018 04/06/2018 04/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,11%/CP
(01 CP được nhận 111 đ)
TVU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 201 01/06/2018 04/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14,15%/CP
(01 CP được nhận 1.415 đ)
SPB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 201 01/06/2018 04/06/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
(01 CP được nhận 4.000 đ)
VNR Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 01/06/2018 04/06/2018 04/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
CLL Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 01/06/2018 04/06/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)