Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
VEE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
TMW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TGP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 12/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SWC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 27/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
LAW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 14/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6,2%/CP
(01 CP được nhận 620 đ)
MGC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/CP
(01 CP được nhận 650 đ)
SPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HDW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
DND Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
GTS Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
DTK Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
THR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
UMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
VSN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
HLS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
HLS Trả cổ phiếu thưởng: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
HBE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 18/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
TKU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TMB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
SFC Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 14/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
PET Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
SHI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
SHI Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
PPC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 14/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NCT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/05/2018 31/05/2018 28/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
(01 CP được nhận 5.000 đ)
BBM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
PSL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 19/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
DBM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
BMJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
MTP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
NAS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 23%/CP
(01 CP được nhận 2.300 đ)
DDH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,8%/CP
(01 CP được nhận 180 đ)
TW3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
QNU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,13%/CP
(01 CP được nhận 313 đ)
NBW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
HLC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
NTP Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HJS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
STP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2018 29/05/2018 30/05/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NHC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HLD Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 12/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
PMB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
TPC Trả cổ tức bằng tiền: đợt 1 Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
TPC Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
HBC Trả cổ tức bằng cổ phiếu : Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%
HTI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/05/2018 30/05/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)