Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
SMA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 28/05/2018 29/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
SSU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/05/2018 29/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/CP
(01 CP được nhận 150 đ)
PDB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/05/2018 29/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SCH Ngày hủy đăng ký giao dịch 25/05/2018 Số lượng: 15.000.000 CP
TGG Ngày giao dịch đầu tiên 25/05/2018 Giá tham chiếu: 10.700 đ/CP
Số lượng: 26.000.000 CP
SD7 Ngày hủy niêm yết 25/05/2018 Số lượng: 10.600.000 CP
BTR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
ICN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
BDT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1200 đ)
NLS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,9%/CP
(01 CP được nhận 390 đ)
VC7 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
NBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 28/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TTB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
QCG Trả cổ tức bằng tiền: đợt 2 Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 27/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6,4%/CP
(01 CP được nhận 640 đ)
FPT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
FPT Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%
PJT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
CSV Trả cổ tức bằng tiền: đợt 3 Năm 2017 25/05/2018 28/05/2018 14/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 22%/CP
(01 CP được nhận 2.200 đ)
C22 Ngày giao dịch đầu tiên 24/05/2018 Giá tham chiếu: 19.300 đ/CP
Số lượng: 3.550.000 CP
AMS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 24/05/2018 Số lượng: 5.000.000 CP
SIC Ngày niêm yết bổ sung 24/05/2018 Số lượng: 3.999.776 CP
NMK Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
POV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VGL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 17%/CP
(01 CP được nhận 1.700 đ)
CTW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5,76%/CP
(01 CP được nhận 576 đ)
DPC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 20/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TCS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
UIC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
TDW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
GDW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
CH5 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TAW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
VBG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
TAP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 17,1%/CP
(01 CP được nhận 1.710 đ)
HGW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 07/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,956%/CP
(01 CP được nhận 195,6 đ)
PWS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 18/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
LAS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
PSE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HU3 Trả cổ tức bằng tiền: Lần 1 Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 07/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
FRT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 24/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 70%

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20