Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
NCS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 26%/CP
(01 CP được nhận 2.600 đ)
CMK Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 04/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SPD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
BMN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8,9%/CP
(01 CP được nhận 890 đ)
MVB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
BDG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 06/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
NHH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
DNM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 04/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
WCS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 06/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
THI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
PME Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 23/05/2018 24/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DTG Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 22/05/2018 Số lượng: 2.000.000 CP
XLV Ngày giao dịch đầu tiên 22/05/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 3.000.000 CP
S72 Ngày giao dịch đầu tiên 22/05/2018 Giá tham chiếu: 7.500 đ/CP
Số lượng: 12.000.000 CP
DPG Ngày giao dịch đầu tiên 22/05/2018 Giá tham chiếu: 53.800 đ/CP
Số lượng: 29.999.962 CP
MTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 12/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100 đ)
MTH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
AC4 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 18/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
SBH Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
CCV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 19,76%/CP
(01 CP được nhận 1.976 đ)
TPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VIX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VIX Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
BTP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 25/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DXG Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 22/05/2018 23/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%
C21 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 07/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
CAN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CSC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CCM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CLW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
TCM Trả cổ phiếu thưởng 21/05/2018 22/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%
VMA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
AGX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
ARM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HBE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
CDN Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
NFC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
QNP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 07/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
HUB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/05/2018 22/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)

28 27 26 25 24 23 22 21 20