Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
L63 Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 18/05/2018 Số lượng: 509.670 CP
TND Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 29/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
QSP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 21/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
TBN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,27%/CP
(01 CP được nhận 727 đ)
RTS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 12/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 23%/CP
(01 CP được nhận 2.300 đ)
HPU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 04/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
VMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 09/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.000 đ)
TVD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 04/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
OPC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TVM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
HD2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
(01 CP được nhận 4.000 đ)
PMS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 22,5%/CP
(01 CP được nhận 2.250 đ)
C69 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 18/05/2018 21/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
VHM Ngày giao dịch đầu tiên 17/05/2018 Giá tham chiếu: 92.100 đ/CP
Số lượng: 2.679.611.550 CP
APF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 27%/CP
(01 CP được nhận 2.700 đ)
VT8 Trả cổ phiếu thưởng 17/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 46,26%/CP
SGN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
DNN Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9,8%/CP
(01 CP được nhận 980 đ)
CMN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 33,9%/CP
(01 CP được nhận 3390 đ)
SBD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
TET Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
TDN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 06/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VBC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
HAD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 14/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SGC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
DHP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
PCE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
BMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
HCM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TIX Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 và
Đợt 1 Năm 2018
17/05/2018 18/05/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
LIX Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
ANV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
VFG Trả cổ tức bằng tiền: Cuối Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
THG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
FTS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
FTS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
QBR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 29/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HEP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5,814%/CP
(01 CP được nhận 581,4 đ)
MTS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
TTB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
LGL Trả cổ phiếu thưởng 17/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5:1
LGL Phát hành quyền mua 17/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4:1
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
FCM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 04/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
NT2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
ADS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/05/2018 18/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)

27 26 25 24 23 22 21 20