Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DPG Ngày hủy đăng ký giao dịch 16/05/2018 Số lượng: 29.999.962 CP
DSP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/05/2018 17/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SBM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 16/05/2018 17/05/2018 04/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TAC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/05/2018 17/05/2018 15/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 24%/CP
(01 CP được nhận 2.400 đ)
GDT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 16/05/2018 17/05/2018 08/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
CPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/05/2018 17/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15,7%/CP
(01 CP được nhận 1.570 đ)
SLS Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 15/05/2018 Số lượng: 1.631.962 CP
DAP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
BVN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
PEQ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
PEQ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 28%
BAL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
VCW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 29/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
M10 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 29/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
PKR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9,53%/CP
(01 CP được nhận 953 đ)
BTW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 14/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
TC6 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 22/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
CVT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
CVT Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%
HLB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 60%/CP
(01 CP được nhận 6.000 đ)
PPY Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/05/2018 16/05/2018 06/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
DC4 Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 14/05/2018 Số lượng: 4.487.939 CP
STU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
MEF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 35%/CP
(01 CP được nhận 3.500 đ)
BT1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 29/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
MKP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VQC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PTH Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 19%
DOP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
HPW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
TPS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
CCR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250 đ)
AVC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
HMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
TCL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
GTA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
PNJ Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
DRL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 – 2018 14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
TMP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
DGW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)

 26 25 24 23 22 21 20