Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
KHA Ngày giao dịch đầu tiên 11/05/2018 Giá tham chiếu: 28.100 đ/CP
Số lượng: 14.120.309 CP
VCS Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 11/05/2018 Số lượng: 80.000.000 CP
HKT Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 11/05/2018 Số lượng: 557.729 CP
HPP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
QCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
HPB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
DHD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 21/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
DNL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
NAC Trả cổ tức bằng tiền: Cuối Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
CNC Trả cổ phiếu thưởng 11/05/2018 14/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5:1
HPD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 23/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
AG1 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
BGW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,73%/CP
(01 CP được nhận 173 đ)
HHR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8,39%/CP
(01 CP được nhận 839 đ)
DCI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 258.185%/CP
(01 CP được nhận 25.818 đ)
DNH Trả cổ tức bằng tiền: Lần 2 Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 29/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
BSC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
HTC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 29/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
MAS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 201 11/05/2018 14/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 37,5%/CP
(01 CP được nhận 3750 đ)
SEB Trả cổ tức bằng tiền: Lần 1 Năm 2018 11/05/2018 14/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HSG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2016-2017 11/05/2018 14/05/2018 29/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
BMP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 06/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
HOT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/05/2018 14/05/2018 04/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/CP
(01 CP được nhận 1.350 đ)
HSL Ngày giao dịch đầu tiên 10/05/2018 Giá tham chiếu: 16.500 đ/CP
Số lượng: 12.600.000 CP
BCP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/05/2018 11/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 22%/CP
(01 CP được nhận 2.200 đ)
TTP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/05/2018 11/05/2018 11/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VDN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/05/2018 11/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
IPA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 10/05/2018 11/05/2018 22/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
TDB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016, 2017 và
Đợt 1 năm 2018
10/05/2018 11/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
TTD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 10/05/2018 11/05/2018 23/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
NBE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/05/2018 11/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NHA Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 10/05/2018 11/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
VTH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/05/2018 11/05/2018 23/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VTO Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/05/2018 11/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)

  25 24 23 22 21 20