Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
TV4 Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 09/05/2018 10/05/2018 Số lượng: 1.235.131 CP
BTG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
HDM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
BWA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 22/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
UDJ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
AGP Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%
QNS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%
MNB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 06/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
EIN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 09/05/2018 10/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
HAM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
PSC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 01/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/CP
(01 CP được nhận 1.350 đ)
PVE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 09/05/2018 10/05/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
CLH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
EVE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VND Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CLC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VJC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 09/05/2018 10/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/05/2018 09/05/2018 28/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SIV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/05/2018 09/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
BED Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/05/2018 09/05/2018 07/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18,5%/CP
(01 CP được nhận 1.850 đ)
HGM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 08/05/2018 09/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
VSC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 08/05/2018 09/05/2018 23/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
LM8 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/05/2018 09/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
PRT Ngày giao dịch đầu tiên 07/05/2018 Giá tham chiếu: 17.400 đ/CP
Số lượng: 29.800.000 CP
SAP Ngày giao dịch đầu tiên 07/05/2018 Giá tham chiếu: 6.500 đ/CP
Số lượng: 1.286.984 CP
L18 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/05/2018 08/05/2018 21/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
LSS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 và 2017 07/05/2018 08/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
HTM Ngày giao dịch đầu tiên 04/05/2018 Giá tham chiếu: 12.900 đ/CP
Số lượng: 75.440.406 CP
SAS Trả cổ tức bằng tiền: Cuối Năm 2017 04/05/2018 07/05/2018 23/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15,2%/CP
(01 CP được nhận 1.520 đ)
HHV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/05/2018 07/05/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/CP
(01 CP được nhận 1.250 đ)
TMG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/05/2018 07/05/2018 17/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 70%/CP
(01 CP được nhận 7.000 đ)
CCP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/05/2018 07/05/2018 16/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
CLM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/05/2018 07/05/2018 16/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
SAV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/05/2018 07/05/2018 21/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SAV Trả cổ phiếu thưởng 04/05/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu
TCO Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 04/05/2018 07/05/2018 21/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
ROS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 04/05/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu

   24 23 22 21 20