Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
CZC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 03/05/2018 04/05/2018 17/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100 đ)
DM7 Trả cổ tức bằng tiền: 6 tháng cuối Năm 2017 03/05/2018 04/05/2018 15/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5,8%/CP
(01 CP được nhận 580 đ)
SDG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 03/05/2018 04/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VNC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 03/05/2018 04/05/2018 22/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HII Phát hành quyền mua 03/05/2018 04/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:1
Giá phát hành: 14.000 đồng/CP
HAS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 02/05/2018 Số lượng: 2.900.846 CP
TV2 Ngày niêm yết bổ sung 02/05/2018 Số lượng: 5.863.470 CP
EAD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 02/05/2018 03/05/2018 22/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 23%/CP
(01 CP được nhận 2.300 đ)
DHT Trả cổ phiếu thưởng 02/05/2018 03/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2:1
HAH Trả cổ tức bằng tiền: Lần 2 Năm 2017 02/05/2018 03/05/2018 04/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HAH Phát hành quyền mua 02/05/2018 03/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2:1
Giá phát hành: 14.000 đồng/CP
TH1 Ngày giao dịch đầu tiên 27/04/2018 Giá tham chiếu: 5.500 đ/CP
Số lượng: 13.539.267 CP
TDS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/04/2018 02/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
AFX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/04/2018 02/05/2018 05/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/CP
(01 CP được nhận 350 đ)
TB8 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/04/2018 02/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
FHN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/04/2018 02/05/2018 25/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
IST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/04/2018 02/05/2018 21/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
PDR Trả cổ tức bằng cổ phiếu 27/04/2018 02/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5:1
SRF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 27/04/2018 02/05/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
GSP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/04/2018 02/05/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
S4A Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/04/2018 02/05/2018 15/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
SAP Huỷ niêm yết 26/04/2018 Số lượng: 1.286.984 CP
VDM Ngày giao dịch đầu tiên 26/04/2018 Giá tham chiếu: 20.600 đ/CP
Số lượng: 1.871.000 CP
FRT Ngày giao dịch đầu tiên 26/04/2018 Giá tham chiếu: 125.000 đ/CP
Số lượng: 40.000.000 CP
VLB Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 26/04/2018 Số lượng: 2.000.000 CP
VLB Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 26/04/2018 Số lượng: 2.000.000 CP
SBD Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 26/04/2018 Số lượng: 257.464 CP
VDT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/04/2018 27/04/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
WSB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 26/04/2018 27/04/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
CHC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 26/04/2018 27/04/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1%/CP
(01 CP được nhận 100 đ)
UEM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/04/2018 27/04/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
HLD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2017 26/04/2018 27/04/2018 15/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
FMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 26/04/2018 27/04/2018 18/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)

   23 22 21 20