Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
VGR Ngày giao dịch đầu tiên 12/04/2018 Giá tham chiếu: 18.000 đ/CP
Số lượng: 63.250.000 CP
GKM Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 12/04/2018 Số lượng: 9.000.000 CP
VHD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/04/2018 13/04/2018 27/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
APL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 12/04/2018 13/04/2018 23/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
CNC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/04/2018 12/04/2018 26/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
XHC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 11/04/2018 12/04/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
MCT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 Năm 2017 10/04/2018 11/04/2018 18/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
CLL Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/04/2018 11/04/2018 26/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
CMF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/04/2018 10/04/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
SIC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/04/2018 10/04/2018 19/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SIC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 09/04/2018 10/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
AAA Phát hành quyền mua 09/04/2018 10/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:1
Giá phát hành: 14.000 đồng/CP
VGC Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 06/04/2018 Số lượng: 21.350.000 CP
KBE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 06/04/2018 09/04/2018 27/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
ND2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/04/2018 09/04/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
KGU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/04/2018 09/04/2018 03/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
BAX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/04/2018 09/04/2018 17/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
THS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/04/2018 09/04/2018 24/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
RAL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 06/04/2018 09/04/2018 27/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
NRC Ngày giao dịch đầu tiên 05/04/2018 Giá tham chiếu: 21.000 đ/CP
Số lượng: 12.000.000 CP
BHK Ngày giao dịch đầu tiên 05/04/2018 Giá tham chiếu: 12.500 đ/CP
Số lượng: 3.986.000 CP
SDK Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/04/2018 06/04/2018 27/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 40%/CP
(01 CP được nhận 4.000 đ)
GHC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 05/04/2018 06/04/2018 18/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
PCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/04/2018 06/04/2018 16/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HTP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/04/2018 06/04/2018 26/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
TMS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 05/04/2018 06/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%
SJS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2010 05/04/2018 06/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%
HAX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/04/2018 06/04/2018 18/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HAX Trả cổ phiếu thưởng 05/04/2018 06/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%
BWE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/04/2018 06/04/2018 16/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 000 đ)
IME Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 03/04/2018 04/04/2018 02/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
C21 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 03/04/2018 04/04/2018 18/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VGG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 03/04/2018 04/04/2018 31/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 35%/CP
(01 CP được nhận 3.500 đ)
SAC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 03/04/2018 04/04/2018 18/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DBT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 03/04/2018 04/04/2018 02/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
LHC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 03/04/2018 04/04/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
LBM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 03/04/2018 04/04/2018 18/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
CNN Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 02/04/2018 Số lượng: 2.000.000 CP
TV3 Ngày niêm yết bổ sung 02/04/2018 Số lượng: 3.407.653 cp
HBD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 02/04/2018 03/04/2018 26/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HBD Phát hành quyền mua 02/04/2018 03/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3:1
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
PTG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 Năm 2017 02/04/2018 03/04/2018 18/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.000 đ)
DP3 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 02/04/2018 03/04/2018 04/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
ADP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 4 năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 19/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
HDP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 4 năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
SKV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 10/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 19,3%/CP
(01 CP được nhận 1.930 đ)
VC6 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 22/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
NHC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
KHS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 18/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
DQC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 11/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
VIS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
MDG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 24/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CAV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 29/03/2018 30/03/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
TVA Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 28/03/2018 Số lượng: 4.500.000 CP
BUD Ngày đăng ký giao dịch 28/03/2018 Giá tham chiếu: 10.100 đ/CP
Số lượng: 3.505.000 CP
LPB Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 28/03/2018 Số lượng: 103.999.428 CP
SIC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 06/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SIC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%
PPP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 17/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
GMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 19/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HII Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NAP Ngày giao dịch đầu tiên 27/03/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 21.517.200 CP
TJC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 27/03/2018 28/03/2018 26/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
SVI Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 năm 2017 27/03/2018 28/03/2018 14/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
(01 CP được nhận 5.000 đ)
NVL Trả cổ phiếu thưởng 27/03/2018 28/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 31%
ACE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BTU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 06/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
SPA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
VNT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 04/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
PSW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HTL Trả cổ tức bằng tiền: Cuối năm 2016 26/03/2018 27/03/2018 03/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
CAT Ngày giao dịch đầu tiên 23/03/2018 Giá tham chiếu: 7.000 đ/CP
Số lượng: 9.748.579 CP
DTV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
CHC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
QST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
VNL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
CNG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 17/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
CZC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/03/2018 23/03/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
DBD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/03/2018 23/03/2018 04/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
PMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/03/2018 23/03/2018 11/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)

 20 19 18 17