Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENS
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
CBS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 07/02/2018 Số lượng: 1.007.925 CP
TNY Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 07/02/2018 08/02/2018 05/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SWC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 07/02/2018 08/02/2018 28/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
EPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 07/02/2018 08/02/2018 08/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BWE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 06/02/2018 07/02/2018 28/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/CP
(01 CP được nhận 250 đồng)
X20 Ngày giao dịch đầu tiên 05/02/2018 Giá tham chiếu: 15.200 đ/CP
Số lượng: 17.250.000 CP
HNI Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 05/02/2018 Số lượng: 2.482.100 CP
POT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/02/2018 06/02/2018 08/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000đ
SFN Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 05/02/2018 06/02/2018 16/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800đ)
CTB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/02/2018 06/02/2018 13/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000
SJE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 05/02/2018 06/02/2018 27/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200đ)
DPG Trả cổ phiếu thưởng 02/02/2018 05/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 153%
DNN Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 02/02/2018 05/02/2018 13/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
YTC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 02/02/2018 05/02/2018 12/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CX8 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 02/02/2018 05/02/2018 13/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,57%/CP
(01 CP được nhận 357 đ)
CTP Trả cổ tức bằng cổ phiếu 2016 02/02/2018 05/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10:1
LPB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 01/02/2018 02/02/2018 09/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BST Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 01/02/2018 02/02/2018 21/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
CIA Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 01/02/2018 02/02/2018 28/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
FLC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 01/02/2018 02/02/2018 13/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
FLC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 01/02/2018 02/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%
CX8 Ngày niêm yết bổ sung 31/01/2018 Số lượng: 251.626 CP
PPH Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 31/01/2018 Số lượng: 1.320.310 CP
SFT Ngày hủy đăng ký giao dịch 31/01/2018 Số lượng: 3.000.000 CP
VLP Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 30/01/2018 Số lượng: 150.000 CP
CTB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/01/2018 31/01/2018 12/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TTT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 30/01/2018 31/01/2018 09/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
MKP Ngày giao dịch đầu tiên 29/01/2018 Giá tham chiếu: 70.000 đ/CP
Số lượng: 19.420.813 CP
TRT Phát hành quyền mua 29/01/2018 30/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%
Giá phát hành: 10.000/CP
ABT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 29/01/2018 30/01/2018 09/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CHP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/01/2018 30/01/2018 08/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CLC Trả cổ phiếu thưởng 29/01/2018 30/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2:1
CLC Phát hành quyền mua 29/01/2018 30/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2:1
Giá phát hành: 20.000/CP
HCD Phát hành quyền mua 29/01/2018 30/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100:95
Giá phát hành: 10.000/CP

16 15 14 13