Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENTS
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
SUM Ngày giao dịch đầu tiên 05/01/2018 Giá tham chiếu: 10.700 đ/CP
Số lượng: 2.380.000 CP
HAB Ngày giao dịch đầu tiên 05/01/2018 Giá tham chiếu: 12.500 đ/CP
Số lượng: 2.000.000 CP
SON Ngày giao dịch đầu tiên 05/01/2018 Giá tham chiếu: 14.500 đ/CP
Số lượng: 9.729.930 CP
AST Ngày giao dịch đầu tiên 04/01/2018 Giá tham chiếu: 45.000 đ/CP
Số lượng: 36.000.000 CP
VWS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 04/01/2018 05/01/2018 30/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
DTN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/01/2018 05/01/2018 31/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BSP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 04/01/2018 05/01/2018 25/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SCS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/01/2018 05/01/2018 07/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
CPC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 04/01/2018 05/01/2018 19/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SGC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 04/01/2018 05/01/2018 19/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
SED Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 04/01/2018 05/01/2018 05/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
DPS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 04/01/2018 05/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%
TLH Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 04/01/2018 05/01/2018 09/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
FHN Ngày giao dịch đầu tiên 29/12/2017 Giá tham chiếu: 29.000 đ/CP
Số lượng: 3.000.000 CP
PVY Ngày giao dịch đầu tiên 29/12/2017 Giá tham chiếu: 5.000 đ/CP
Số lượng: 59.489.787 CP
DPG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 29/12/2017 02/01/2018 12/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
ART Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 28/12/2017 Số lượng: 17.550.000 CP
HPH Ngày giao dịch đầu tiên 28/12/2017 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 8.400.000 CP
BAB Ngày giao dịch đầu tiên 28/12/2017 Giá tham chiếu: 20.000 đ/CP
Số lượng: 500.000.000 CP
SVH Ngày giao dịch đầu tiên 28/12/2017 Giá tham chiếu: 6.300 đ/CP
Số lượng: 14.820.662 CP
GHC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 09/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 23%/CP
(01 CP được nhận 2.300 đ)
QPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 28/12/2017 29/12/2017 10/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
L63 Trả cổ phiếu thưởng 28/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 6%
L63 Phát hành quyền mua 28/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 1.000:226
Giá phát hành: 10.000/CP
SRT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 28/12/2017 29/12/2017 10/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 0,35%/CP
(01 CP được nhận 35 đ)
FOX Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 15/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VAT Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2015 28/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%
QHD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 02/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
VNR Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 29/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SGC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 19/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
CDN Phát hành quyền mua 28/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 2:1
Giá phát hành: 10.000/CP
DP3 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 18/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DHG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 25/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
SJS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 28/12/2017 29/12/2017 25/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)

13 12 11