Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENTS

AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
BMI Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 29/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SBA Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 31/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
DHM Phát hành quyền mua 28/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 49,7153%
Giá phát hành: 10.000/CP
VNM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 28/12/2017 29/12/2017 30/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
NTT Ngày giao dịch đầu tiên 27/12/2017 Giá tham chiếu: 12.200 đ/CP
Số lượng: 18.500.000 CP
BWS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/12/2017 28/12/2017 09/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
VCG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/12/2017 28/12/2017 31/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
HGM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 27/12/2017 28/12/2017 18/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TRA Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 27/12/2017 28/12/2017 31/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
DMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 27/12/2017 28/12/2017 24/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
KHS Ngày giao dịch đầu tiên 26/12/2017 Giá tham chiếu: 14.500 đ/CP
Số lượng: 10.700.000 CP
IDV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 26/12/2017 27/12/2017 10/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VNE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 26/12/2017 27/12/2017 11/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
HFB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 25/12/2017 26/12/2017 24/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đồng)
FDT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 25/12/2017 26/12/2017 08/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
SJS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 25/12/2017 26/12/2017 25/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
LWS Ngày giao dịch đầu tiên 22/12/2017 Giá tham chiếu: 10.400 đ/CP
Số lượng: 17.162.710 CP
KIP Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 22/12/2017 Số lượng: 1.120.000 CP
SFI Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 22/12/2017 25/12/2017 10/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
KCE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 22/12/2017 25/12/2017 16/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
EAD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 22/12/2017 25/12/2017 15/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
GTS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/12/2017 25/12/2017 10/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3.5%/CP
(01 CP được nhận 350 đồng)
CHS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/12/2017 25/12/2017 08/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đồng)
EPH Ngày giao dịch đầu tiên 21/12/2017 Giá tham chiếu: 12.900 đ/CP
Số lượng: 2.500.000 CP
HHN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2011 21/12/2017 22/12/2017 04/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đồng)
VPI Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 21/12/2017 22/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
TLG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 21/12/2017 22/12/2017 05/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VSC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2/2016 và đợt 1/2017 21/12/2017 22/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VSC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 21/12/2017 22/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
DPM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 21/12/2017 22/12/2017 24/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NCS Ngày đăng ký GD bổ sung 20/12/2017 Số lượng: 5.968.764 CP
BPW Ngày giao dịch đầu tiên 20/12/2017 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 10.772.000 CP
DHP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 20/12/2017 21/12/2017 19/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
SBV Trả cổ tức bằng cổ phiếu 20/12/2017 21/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 3:1

 11 10 9 8