Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENTS

AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
VC1 Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 19/12/2017 Số lượng: 4.600.000 CP
TDM Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 19/12/2017 Số lượng: 4.781.014 CP
QNS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 19/12/2017 20/12/2017 05/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
AVC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 19/12/2017 20/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đồng)
DOC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 19/12/2017 20/12/2017 18/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đồng)
PNJ Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 19/12/2017 20/12/2017 12/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
HUG Ngày giao dịch đầu tiên 18/12/2017 Giá tham chiếu: 28.000 đồng/CP
Số lượng: 13.550.000 CP
VIT Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 18/12/2017 Số lượng: 4.500.000 CP
LG9 Ngày giao dịch đầu tiên 18/12/2017 Giá tham chiếu: 10.000 đồng/CP
Số lượng: 5.026.600 CP
HND Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 18/12/2017 19/12/2017 29/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đồng)
ITD Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 18/12/2017 19/12/2017 03/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đồng)
IBC Ngày giao dịch đầu tiên 15/12/2017 Giá tham chiếu: 20.000 đồng/CP
Số lượng: 68.880.000 CP
HEP Ngày giao dịch đầu tiên 15/12/2017 Giá tham chiếu: 10.000 đồng/CP
Số lượng: 6.000.000 CP
SHB Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 15/12/2017 Số lượng: 100.000.000 CP
MIE Ngày giao dịch đầu tiên 15/12/2017 Giá tham chiếu: 10.100 đồng/CP
Số lượng: 141.991.500 CP
SPC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 15/12/2017 18/12/2017 08/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
VHL Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 14/12/2017 Số lượng: 9.000.000 CP
KBE Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 14/12/2017 15/12/2017 19/01/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
CDN Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 14/12/2017 15/12/2017 28/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
VPI Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 14/12/2017 15/12/2017 25/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đồng)
IDI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/12/2017 15/12/2017 26/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
TDB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 14/12/2017 15/12/2017 26/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đồng)
NPS Ngày giao dịch đầu tiên 13/12/2017 Giá tham chiếu: 10.700đ/CP
Số lượng: 2.170.000 CP
VET Ngày giao dịch đầu tiên 13/12/2017 Giá tham chiếu: 14.000đ/CP
Số lượng: 16.000.000 CP
COM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 13/12/2017 14/12/2017 28/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000đ)
VTB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 13/12/2017 14/12/2017 27/12/2017 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đồng)
HNI Ngày giao dịch đầu tiên 12/12/2017 Giá tham chiếu: 43.100 đ/CP
Số lượng: 9.407.900 CP
MRF Ngày giao dịch đầu tiên 12/12/2017 Giá tham chiếu: 18.600 đ/CP
Số lượng: 3.675.404 CP
TPS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 12/12/2017 Số lượng: 3.400.000 CP
IBC Ngày hủy đăng ký giao dịch 12/12/2017 Số lượng: 68.880.000 CP

11 10 9 8