Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENS
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
NAP Ngày hủy đăng ký giao dịch 21/03/2018 Số lượng: 21.517.200 CP
PGV Ngày giao dịch đầu tiên 21/03/2018 Giá tham chiếu:24.800 đ/CP
Số lượng: 7.149.644 CP
GVR Ngày giao dịch đầu tiên 21/03/2018 Giá tham chiếu: 13.000đ/CP
Số lượng: 99.140.960 CP
TTC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 ’21/03/2018 22/03/2018 30/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
PJC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/03/2018 ’22/03/2018 30/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%/CP
(01 CP được nhận 2.500 đ)
APG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/03/2018 ’22/03/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
HPT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/03/2018 21/03/2018 11/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SKH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/03/2018 21/03/2018 29/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,4%/CP
(01 CP được nhận 340 đ)
MVC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 20/03/2018 21/03/2018 30/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
ACB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 20/03/2018 21/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
MSC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 20/03/2018 21/03/2018 23/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
PGC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/03/2018 21/03/2018 26/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
KAC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 20/03/2018 21/03/2018 30/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1,12%/CP
(01 CP được nhận 112 đ)
SHI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/03/2018 21/03/2018 13/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
DPG Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 19/03/2018 Số lượng: 18.142.224 CP
ILS Ngày giao dịch đầu tiên 19/03/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 36.000.000 CP
TDM Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 19/03/2018 Số lượng: 16.159.504 CP
HTG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
TV2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 04/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TV2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%
CCI  Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 17/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
NNC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 04/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
VDP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
PME Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 30/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
LDW Ngày giao dịch đầu tiên 16/03/2018 Giá tham chiếu: 11.100 đ/CP
Số lượng: 13.816.193 CP
VE1 Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 16/03/2018 Số lượng: 3.000.000 CP
DT4 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/03/2018 19/03/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/CP
(01 CP được nhận 750 đ)
PIS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/03/2018 19/03/2018 28/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
RCL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 16/03/2018 19/03/2018 15/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đ)
SLS Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 và
năm 2017
16/03/2018 19/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
MCF Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 16/03/2018 19/03/2018 04/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
ANV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/03/2018 19/03/2018 30/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)

 19 18 17 16