Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DPG Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 19/03/2018 Số lượng: 18.142.224 CP
ILS Ngày giao dịch đầu tiên 19/03/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đồng/CP
Số lượng: 36.000.000 CP
TDM Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 19/03/2018 Số lượng: 16.159.504 CP
HTG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đồng)
TV2 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 04/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)
TV2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%
CCI Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 17/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
NNC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 04/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đồng)
VDP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đồng)
PME Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 19/03/2018 20/03/2018 30/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đồng)

19  18 17 16 15