Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENS
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
VHC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 15/03/2018 16/03/2018 26/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
HHV Ngày đăng ký GD bổ sung 14/03/2018 Số lượng: 3.000.000 CP
HDP Ngày đăng ký GD bổ sung 14/03/2018 Số lượng: 292.500 CP
SMB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/03/2018 15/03/2018 28/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
ABI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 14/03/2018 15/03/2018 10/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
PTB Phát hành quyền mua 14/03/2018 15/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5:1
Giá phát hành: 35.000/CP
DNH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/03/2018 14/03/2018 29/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
S55 Phát hành quyền mua 13/03/2018 14/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:0,67
Giá phát hành: 15.000 đ/CP
HID Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 12/03/2018 13/03/2018 26/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đồng)
HID Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 12/03/2018 13/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
TEG Ngày giao dịch đầu tiên 09/03/2018 Giá tham chiếu: 7.950 đ/CP
Số lượng: 17.999.998 CP
LBE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/03/2018 12/03/2018 04/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
ECI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/03/2018 12/03/2018 26/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
GMD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 09/03/2018 12/03/2018 28/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 80%/CP
(01 CP được nhận 8.000 đ)
CET Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 08/03/2018 Số lượng: 550.000 CP
UEM Trả cổ phiếu thưởng 08/03/2018 09/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 29%/CP
DAD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/03/2018 09/03/2018 19/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 18%/CP
(01 CP được nhận 1.800 đ)
BDB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 08/03/2018 09/03/2018 24/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7%/CP
(01 CP được nhận 700 đồng)
SLS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2016 và  2017 08/03/2018 09/03/2018 26/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đồng)
OIL Ngày giao dịch đầu tiên 07/03/2018 Giá tham chiếu: 20.200 đ/CP
Số lượng: 200.445.036 CP
POW Ngày giao dịch đầu tiên 06/03/2018 Giá tham chiếu: 14.900 đ/CP
Số lượng: 467.802.523 CP
VAT Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 06/03/2018 Số lượng: 413.157 CP
TVG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 06/03/2018 07/03/2018 19/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DSN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/03/2018 07/03/2018 15/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
SCS Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 05/03/2018 Số lượng: 533.700 CP
CVN Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 02/03/2018 Số lượng: 5.000.000 CP
NHT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 02/03/2018 05/03/2018 26/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 60%/CP
(01 CP được nhận 6.000 đ)
SST Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 02/03/2018 05/03/2018 19/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.000 đ)
EID Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 01/03/2018 02/03/2018 09/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
DNC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 01/03/2018 02/03/2018 05/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
L14 Phát hành quyền mua 01/03/2018 02/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:1
Giá phát hành: 12.000/CP
TEG Ngày hủy niêm yết 28/02/2018 Số lượng: 17.999.998 CP
STU Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 28/02/2018 01/03/2018 15/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
DHT Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 28/02/2018 01/03/2018 15/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
REE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/02/2018 01/03/2018 27/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)

18 17 16 15 14