Print Friendly, PDF & Email

CALENDAR OF EVENS
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
ADC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/02/2018 28/02/2018 27/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
VMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 27/02/2018 28/02/2018 16/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100%/CP
(01 CP được nhận 10.000 đ)
TTZ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 27/02/2018 28/02/2018 02/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
TTZ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 27/02/2018 28/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%
SSC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/02/2018 28/02/2018 20/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VND Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 27/02/2018 28/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%
VND Phát hành quyền mua 27/02/2018 28/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3:1
Giá phát hành: 10.000/CP
TNA Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 27/02/2018 28/02/2018 22/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HDG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 27/02/2018 28/02/2018 09/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
TIP Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 27/02/2018 28/02/2018 09/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NLG Phát hành quyền mua 27/02/2018 28/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5:1
Giá phát hành: 18.000/CP
BCI Ngày hủy niêm yết 23/02/2018 Số lượng: 86.720.144 CP
HUG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 22/02/2018 23/02/2018 08/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
DPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/02/2018 23/02/2018 08/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PVS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 22/02/2018 23/02/2018 28/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VPH Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 22/02/2018 23/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100:15
VPH Trả cổ phiếu thưởng 22/02/2018 23/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 100:4
VPH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/02/2018 23/02/2018 20/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
VIP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/02/2018 23/02/2018 04/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
VPR  Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2016 22/02/2018 23/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10:3
KTU Ngày giao dịch đầu tiên 21/02/2018 Giá tham chiếu: 13.800 đ/CP
Số lượng: 1.210.330 CP
BCM Ngày giao dịch đầu tiên 21/02/2018 Giá tham chiếu: 31.000 đ/CP
Số lượng: 23.469.000 CP
CKH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/02/2018 22/02/2018 02/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TV4 Trả cổ phiếu thưởng 21/02/2018 22/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cp
TV4 Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 21/02/2018 22/02/2018 05/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 11%/CP
(01 CP được nhận 1.100 đ)
AAM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 21/02/2018 22/02/2018 16/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
TCM Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 13/02/2018 21/02/2018 08/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SMA Trả cổ tức bằng tiền năm 2012, 2013 và 2014 13/02/2018 21/02/2018 07/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SJG Ngày giao dịch đầu tiên 12/02/2018 Giá tham chiếu: 11.100 đ/CP
Số lượng: 669.300 CP
VCS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 12/02/2018 13/02/2018 09/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2000 đồng)
NLG Phát hành quyền mua 12/02/2018 13/02/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5:1
Giá phát hành: 18.000/CP
ND2 Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 09/02/2018 Số lượng: 8.464.310 CP
SGD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/02/2018 10/02/2018 19/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
PGI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/02/2018 10/02/2018 01/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)

17 16 15 14