About Us
About Us

About Us

TẦM NHÌN VỀ CỘNG ĐỒNG CỦA CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest hoạt động trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Smart Invest nhận thức được những áp lực mà khách hàng, con người và môi trường kinh doanh mà chúng ta phải đối mặt.

Chúng tôi cố gắng xây dựng một đội ngũ và quản trị vững chắc để đề ra và giám sát một chiến lược tầm nhìn về cộng đồng dài hạn - phản ánh các giá trị kinh doanh của chúng tôi và giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội, dân sự và môi trường phù hợp với phương pháp của Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest.

Cách quản trị của chúng tôi

Ủy ban tầm nhìn cộng đồng của chúng tôi, bao gồm lãnh đạo cao nhất của công ty thực hiện lãnh đạo chiến lược tầm nhìn cộng đồng và chịu trách nhiệm cuối cùng về nó. Ủy ban được hỗ trợ bởi một nhóm chiến lược tầm nhìn cộng đồng và một mạng lưới các chuyên gia. Họ cùng nhau lãnh đạo việc phát triển và thực hiện chiến lược tầm nhìn về cộng đồng, đảm bảo việc theo dõi và thực hiện các sáng kiến mới.

 

Tài liệu

 

Tài trợ nền kinh tế một cách có đạo đức

 

Phát triển và thu hút mọi người một cách có trách nhiệm

 

Là một tác nhân tích cực cho sự thay đổi

 

Chống biến đổi khí hậu

Shorcuts

Follow us