Khách hàng cá nhân

CMND còn hiệu lực pháp lý (trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp) hoặc thẻ căn cước công dân.

Khách hàng tổ chức

Bản sao công chứng Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao công chứng còn hiệu lực pháp lý CMND người đại diện theo pháp luật

Trường hợp ủy quyền (Khách hàng cần bổ sung)
Hợp đồng ủy quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc được công chứng theo quy định của Pháp luật

CMND của bên nhận ủy quyền còn hiệu lực pháp lý