Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

03/08/2021


Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

NQ HĐQT thông qua KH ĐHĐCĐ bất thường 2021

BB họp HĐQT thong qua KH ĐHĐCĐ bất thường 2021

CV CBTT NQ HĐQT thông qua KH ĐHĐCĐ bất thường 2021

 

Follow us