Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở công ty

11/01/2021


Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở công ty

CV CBTT BB kiểm phiếu lấy ý kiến CĐ bằng VB

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến CĐ bằng VB

Phụ lục CĐ tham gia biểu quyết

 

Follow us