SmartInvest công bố Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Sáng ngày 31/05/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Tầng 4, số 70 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 24 cổ đông đại diện cho 2.200.000 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, là sự kiện quan trọng đánh dấu kết thúc năm tài chính năm 2015, đồng thời thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh của năm 2016.
Sau phần khai mạc Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát, Ban điều hành đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:
1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động, kế hoạch ngân sách năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2016.
6. Thông qua việc thay đổi tên viết tắt Công ty: SMARTSC.
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016.
8. Thông qua việc thay đổi trụ sở kinh doanh từ Tầng 4, số 70 Nam Đồng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội sang trụ sở kinh doanh mới.
9. Thông qua việc bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh mới:
+ Môi giới chứng khoán
+ Lưu ký chứng khoán
+ Tự doanh chứng khoán
+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
11. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
+ Toàn quyền quyết định các vấn đề thời gian, cách thức, phương hướng thực hiện các vấn đề nêu trên. Nếu có thay đổi quyết định, phương án thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
+ Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội dung được ghi nhận trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty: Tên Công ty; Trụ sở chính; Lĩnh vực, nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động; Các nội dung khác được ghi nhận trong Giấy phép và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền; Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với những thay đổi trong Giấy phép hoạt động;
12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nội dung Đại hội trong file đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông_31.05.2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông_ 31.05.2016