Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
WSB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
ICI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
BSH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VGV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,6%/CP
(01 CP được nhận 360 đ)
SBD Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đợt 2 Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
SCS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 24/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
BCE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 26/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
WSB Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
ICI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 15/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
BSH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
VGV Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3,6%/CP
(01 CP được nhận 360 đ)
SBD Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đợt 2 Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
SCS Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 24/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
BCE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 11/07/2018 12/07/2018 26/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
S55 Ngày niêm yết bổ sung 10/07/2018 Số lượng: 4.009.651 CP
PVM Tạm ứng cổ tức bằng tiền: Năm 2018 10/07/2018 11/07/2018 09/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
TLD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/07/2018 11/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
VCI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 10/07/2018 11/07/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VCI Trả cổ phiếu thưởng 10/07/2018 11/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 35%/CP
X26 Ngày giao dịch đầu tiên 09/07/2018 Giá tham chiếu: 28.800 đ/CP
Số lượng: 5.000.000 CP
LMI Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/07/2018 10/07/2018 18/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
VCG Trả cổ tức bằng tiền: Lần 2 Năm 2017 09/07/2018 10/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 4%/CP
(01 CP được nhận 400 đ)
DC4 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/07/2018 10/07/2018 06/08/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
VE3 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/07/2018 10/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 13%/CP
(01 CP được nhận 1.300 đ)
EVG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 09/07/2018 10/07/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
EVG Phát hành quyền mua 09/07/2018 10/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:1
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
STW Ngày giao dịch đầu tiên 06/07/2018 Giá tham chiếu: 10.100 đ/CP
Số lượng: 15.863.133 CP
CCM Ngày giao dịch đầu tiên 06/07/2018 Giá tham chiếu: 18.200 đ/CP
Số lượng: 6.199.900 CP
DDN Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 06/07/2018 07/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
BSQ Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/07/2018 07/07/2018 31/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VSM Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 06/07/2018 07/07/2018 27/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối Năm 2017 06/07/2018 07/07/2018 18/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
SMC Trả cổ tức bằng cổ phiếu 06/07/2018 07/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
MBB Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đợt 2 năm 2017 06/07/2018 07/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
MBB Trả cổ phiếu thưởng 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
MVY Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 05/07/2018 Số lượng: 2.000.000 CP
PND Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/07/2018 06/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
TCH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/07/2018 06/07/2018 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/CP
(01 CP được nhận 850 đ)
NUE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 05/07/2018 06/07/2018 20/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,94%/CP
(01 CP được nhận 794 đ)
TCB Trả cổ phiếu thưởng 05/07/2018 06/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 1:2