Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
DCH Ngày giao dịch đầu tiên 23/04/2018 Giá tham chiếu: 11.500 đ/CP
Số lượng: 2.880.000 CP
BTC Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 23/04/2018 Số lượng: 28.570.897 CP
VSF Ngày giao dịch đầu tiên 23/04/2018 Giá tham chiếu: 10.100 đ/CP
Số lượng: 114.831.000 CP
VT8 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)
CNN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8,98%/CP
(01 CP được nhận 898 đ)
DPG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 23/04/2018 24/04/2018 09/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
HND Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 23/04/2018 24/04/2018 08/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 2%/CP
(01 CP được nhận 200 đ)
SD6 Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2015 và
Đợt 1 năm 2016
23/04/2018 24/04/2018 22/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SAF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/04/2018 24/04/2018 11/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 30%/CP
(01 CP được nhận 3.000 đ)
PPC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 23/04/2018 24/04/2018 14/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
TH1 Hủy niêm yết  20/04/2018 Số lượng: 13.539.267 CP
VPR  Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 20/04/2018 Số lượng: 960.000 CP
HES  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/04/2018 23/04/2018 22/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
PRC  Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 20/04/2018 23/04/2018 04/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
CIA  Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 20/04/2018 23/04/2018 04/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
CIA  Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đợt 2 Năm 2017 20/04/2018 23/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%
TPB Ngày giao dịch đầu tiên 19/04/2018 Giá tham chiếu: 32.000 đ/CP
Số lượng: 555.000.000 CP
DHN Ngày giao dịch đầu tiên 19/04/2018 Giá tham chiếu: 10.500 đ/CP
Số lượng: 6.290.900 CP
HSM Ngày giao dịch đầu tiên 19/04/2018 Giá tham chiếu: 15.800 đ/CP
Số lượng: 20.500.000 CP
HVN Phát hành quyền mua 19/04/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15,5753%
Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
QNS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
KHD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
HUG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 04/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
GCD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 02/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
FOX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%
VCC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 11/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
EBS Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VSH Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 29/06/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TIP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 08/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
NAF Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 19/04/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20:1
DHG Trả cổ tức bằng tiền: Đợt cuối năm 2017 18/04/2018 19/04/2018 09/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 5%/CP
(01 CP được nhận 500 đ)
VNX Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/04/2018 18/04/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 35%/CP
(01 CP được nhận 3.500 đ)
GVT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 17/04/2018 18/04/2018 08/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
SBL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 17/04/2018 18/04/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
TTZ Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 16/04/2018 Số lượng: 209.999 CP
BMF Ngày giao dịch đầu tiên 16/04/2018 Giá tham chiếu: 34.200 đ/CP
Số lượng: 2.079.800 CP
DPP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/04/2018 17/04/2018 02/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
CTB Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 16/04/2018 17/04/2018 27/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
CTP Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 13/04/2018 Số lượng: 999.998 CP
DNR Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/04/2018 16/04/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 7,3%/CP
(01 CP được nhận 730 đ)
IDN Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 13/04/2018 16/04/2018 27/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
VAV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 Năm 2017 13/04/2018 16/04/2018 26/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
SCR Phát hành quyền mua 13/04/2018 16/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%
Giá phát hành: 10.000 đ/CP

22 21 20