Print Friendly, PDF & Email

LỊCH SỰ KIỆN
AA

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
TVA Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 28/03/2018 Số lượng: 4.500.000 CP
BUD Ngày đăng ký giao dịch 28/03/2018 Giá tham chiếu: 10.100 đ/CP
Số lượng: 3.505.000 CP
LPB Ngày đăng ký giao dịch bổ sung 28/03/2018 Số lượng: 103.999.428 CP
SIC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 06/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
SIC Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 25%
PPP Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 17/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
GMC Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 19/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
HII Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 28/03/2018 29/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
NAP Ngày giao dịch đầu tiên 27/03/2018 Giá tham chiếu: 10.000 đ/CP
Số lượng: 21.517.200 CP
TJC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2016 27/03/2018 28/03/2018 26/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 9%/CP
(01 CP được nhận 900 đ)
SVI Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 3 năm 2017 27/03/2018 28/03/2018 14/09/2018 Tỷ lệ thực hiện: 50%/CP
(01 CP được nhận 5.000 đ)
NVL Trả cổ phiếu thưởng 27/03/2018 28/03/2018 Tỷ lệ thực hiện: 31%
ACE Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 24/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
BTU Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 06/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
SPA Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 30/07/2018 Tỷ lệ thực hiện: 6%/CP
(01 CP được nhận 600 đ)
VNT Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 04/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
PSW Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 26/03/2018 27/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 10%/CP
(01 CP được nhận 1.000 đ)
HTL Trả cổ tức bằng tiền: Cuối năm 2016 26/03/2018 27/03/2018 03/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
CAT Ngày giao dịch đầu tiên 23/03/2018 Giá tham chiếu: 7.000 đ/CP
Số lượng: 9.748.579 CP
DTV Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 1 năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 07/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 16%/CP
(01 CP được nhận 1.600 đ)
CHC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 10/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 20%/CP
(01 CP được nhận 2.000 đ)
QST Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 12%/CP
(01 CP được nhận 1.200 đ)
VNL Trả cổ tức bằng tiền: Đợt 2 năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 12/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 8%/CP
(01 CP được nhận 800 đ)
CNG Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 23/03/2018 26/03/2018 17/05/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
CZC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/03/2018 23/03/2018 20/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 3%/CP
(01 CP được nhận 300 đ)
DBD Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/03/2018 23/03/2018 04/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP
(01 CP được nhận 1.500 đ)
PMC Trả cổ tức bằng tiền: Năm 2017 22/03/2018 23/03/2018 11/04/2018 Tỷ lệ thực hiện: 14%/CP
(01 CP được nhận 1.400 đ)

21 20 19 18 17 16