Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
TCK UpCOM Hạn chế giao dịch 05/10/2018 08/10/2018 Chậm CBTT quá 45 ngày, không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng GD
PXL UpCOM Hạn chế giao dịch 05/10/2018 08/10/2018 Chậm CBTT quá 45 ngày, không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng GD
PXA UpCOM Hạn chế giao dịch 05/10/2018 08/10/2018 Chậm CBTT quá 45 ngày, không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng GD
CC4 UpCOM Hạn chế giao dịch 05/10/2018 08/10/2018 Chậm CBTT quá 45 ngày, không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng GD
BT6 UpCOM Hạn chế giao dịch 05/10/2018 08/10/2018 Chậm CBTT quá 45 ngày, không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng GD
SDH UpCOM Hạn chế giao dịch 05/10/2018 08/10/2018 Chậm CBTT quá 45 ngày, không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng GD
HAN UpCOM Hạn chế giao dịch 05/10/2018 08/10/2018 Chậm CBTT quá 45 ngày, không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng GD
MVN UpCOM Hạn chế giao dịch 05/10/2018 08/10/2018 TCKT từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC hợp nhất năm 2017
DL1 HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/10/2018 05/10/2018 Khắc phục nguyên nhân CK đưa vào diện cảnh báo
CDO UpCOM Ra khỏi diện đình chỉ giao dịch 02/10/2018 05/10/2018 Đã CBTT, khắc phục nguyên nhân CK bị đình chỉ giao dịch
PTC HOSE Kiểm soát ’28/09/2018 ’05/10/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là -7,32 tỷ đ và LNSTCPP tính đến 30/06/2018 là -21,24 tỷ đ
PTL HOSE Kiểm soát 13/04/2017 27/09/2018 LNST là -7,8 tỷ đ, LNSTCPP tính đến 30/06/2018 là -213 tỷ đ
PXI HOSE Kiểm soát 03/04/2017 27/09/2018 LNST 6 tháng 2018 là -9,9 tỷ đ và LNSTCPP tính đến 30/06/2018 là -67,5 tỷ đ
VHG HOSE Kiểm soát 31/08/2018 27/09/2018 LNST là -11,9 tỷ đ và LNSTCPP tính đến 30/6/2018 là -1.028 tỷ đ
C47 HOSE Cảnh báo ’26/09/2018 ’02/10/2018 Công ty chậm nộp BCTC bán niên năm 2018 quá 15 ngày làm việc
HAI HOSE Cảnh báo ’26/09/2018 ’02/10/2018 Công ty chậm nộp BCTC bán niên năm 2018 quá 15 ngày làm việc
MCG HOSE Cảnh báo ’26/09/2018 ’02/10/2018 Công ty chậm nộp BCTC bán niên năm 2018 quá 15 ngày làm việc
DL1 HNX Cảnh báo ’19/09/2018 ’24/09/2018 Vi phạm quy định về CBTT từ 4 lần trở lên/năm
KSH HOSE Cảnh báo ’21/09/2018 ’27/09/2018 Công ty vi phạm quy định CBTT từ 4 lần trong 1 năm
KDM HNX Cảnh báo ’18/09/2018 ’20/09/2018 Chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2018
ASA HNX Tạm ngừng giao dịch ’17/09/2018 ’20/09/2018 HNX xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi NĐT
PXL UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch ’18/09/2018 ’20/09/2018 Đã CBTT về Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
SPP HNX Cảnh báo ’18/09/2018 ’20/09/2018 Chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2018
NHP HNX Cảnh báo ’18/09/2018 ’20/09/2018 Chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2018
HVA HNX Cảnh báo ’18/09/2018 ’20/09/2018 Chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2018
BLF HNX Kiểm soát ’19/09/2018 ’21/09/2018 Tiếp tục vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
SGO HNX Tạm ngừng giao dịch ’19/09/2018 ’21/09/2018 Tiếp tục vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
HHP HNX Cảnh báo ’18/09/2018 ’20/09/2018 Chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2018
BT6 UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch ’17/09/2018 ’20/09/2018 Đã CBTT về Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
PNC HOSE Kiểm soát đặc biệt 13/07/2016 12/09/2018 Do vi phạm công bố thông tin
AGF HOSE Kiểm soát đặc biệt 20/07/2018 17/07/2018 Do vi phạm công bố thông tin
KAC HOSE Kiểm soát đặc biệt 05/06/2018 05/06/2018 Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên TTCK sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo
HVG HOSE Kiểm soát đặc biệt 31/08/2018 04/06/2018 Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên TTCK sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo
PNC
HOSE Kiểm soát
31/08/2017
12/09/2018
LNST 6 tháng đầu năm 2018 là 7,76 tỷ đ và LNSTCPP tại 30/06/2018 là -98,09 tỷ đồng
TSJ UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 11/09/2018 13/09/2018 Đã công bố thông tin về Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
BII
HNX Ra khỏi diện kiểm soát
11/09/2018
13/09/2018
Khắc phục nguyên nhân dẫn đến CK bị đưa vào diện bị kiểm soát
BII HNX Ra khỏi diện cảnh báo 06/09/2018 10/09/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là số dương
LCM HOSE Kiểm soát 05/04/2017 05/09/2018 LNSTCPP đến 31/12/2015 là số âm, LNST là số âm và LNSTCPP đến 31/12/2016 là số âm
OGC HOSE Kiểm soát 14/04/2017 05/09/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là -12,68 tỷ đ và LNSTCPP đến 30/06/2018 là -2.899,28 tỷ đ
TIE HOSE Cảnh báo 11/04/2018 05/09/2018 LNST TNDN 6 tháng 2018 là 509.709.187 đ và LNSTCPP đến 30/06/2018 là -10.068.003.021 đ
TSC HOSE Cảnh báo 19/03/2018 05/09/2018 LNST 6 tháng 2018 là -1,28 tỷ đ và LNSTCPP đến 30/06/2018 là 86,9 tỷ đ
TTF HOSE Cảnh báo 31/08/2018 05/09/2018 LNST 6 tháng 2018 là -685,2 tỷ đ và Lỗ lũy kế đến 30/06/2018 là -2.092 tỷ đ
HAG HOSE Cảnh báo 07/05/2018 04/09/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là -34,54 tỷ đ và LNSTCPP tại 30/06/2018 là 386,74 tỷ đ
VOS HOSE Cảnh báo 09/04/2018 04/09/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là -52,28 tỷ đ và LNSTCPP đến 30/06/2018 là -844,64 tỷ đ
PIV UpCOM Hạn chế giao dịch 06/09/2018 07/09/2018 Chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng CK bị hủy bỏ niêm yết
S99 HNX Ra khỏi diện cảnh báo 05/09/2018 07/09/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là số dương