Print Friendly, PDF & Email

DANH MỤC BIỂU MẪU  

AA

STT NGHIỆP VỤ BIỂU MẪU
1 Lưu ký chứng khoán Phiếu gửi chứng khoán giao dịch:   08A – LK08B – LK

Giấy đề nghị rút chứng khoán: 16 – LK  

2 Chuyển khoản chứng khoán Giấy đề nghị tất toán tài khoản lưu ký: 24 – LK

Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ chứng khoán: 25 – LK 

Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán: 26 – LK

3 Cho, tặng, thừa kế Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu: 16A/ĐKCK, 16B/ĐKCK
4 Thay đổi thông tin Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin: 05 – LK