Print Friendly, PDF & Email

BẢO MẬT

AA

1. Những nội dung của trang web này là toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của SMART INVEST và các  nội dung thông tin do SMART INVEST kiểm soát.

aa

2. SMART INVEST có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của Trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên Trang website chỉ mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào mà Quý khách truy cập. SMART INVEST có quyền hoãn, dừng ngừng cung cấp dịch vụ qua website.

aa

3. Không ai được thay đổi, xóa, hủy giả  mạo, sao chép, sử dụng vì các mục đích thương mại một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà không được SMART INVEST chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

     Cho mục đích giao dịch với SMART INVEST.

     Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của SMART INVEST đối với các tài sản trí tuệ trên website này.